messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
group ฝ่ายสภา
นายเจียมศักดิ์ แย้มศรี
ประธานสภา อบต.
โทร : 083-3469325
นายสงบ เจ๊กภู่
รองประธานสภา อบต.
โทร : 098-8593261
นางสาวอุไร ผางดี
เลขานุการสภา
นายแป ประเสริฐเลิศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 095-3907992
นางทองล้วน บำรุงราษฎร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายจารุวัฒน์ ผิวสะอาด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นางละมันเพชร อาจหาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายวัฒนา หระสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นางชลธิชา แสนเห็มทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายอุทัย กองอ้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายรุ่งเรือง ชัยคำภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายทองดำ พันธ์ุตู้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11