ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายสมพงษ์ สร้างโสก นายกองค์การบริหารสว่นตำบลนิคมพัฒนา เป็นประธานการประชุมพนักงานส่วนตำบล คณะครู ศพด. แจ้งประเด็นการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและการนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ โดยระบุว่า การประชุมในครั้งนี้หวังจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ลดความเสี่ยงในการทุจริต พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA และช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
ชื่อไฟล์ : wA6N3AHThu45909.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้