ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองศาธารณสุขฯ อบต.นิคมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง